3 star Hotels in Karlovy Vary

Find your accomodation in Karlovy Vary

Star Rating
Hotel Type

Find your hotel in Karlovy Vary on the map

29 3 star Hotels in Karlovy Vary

A

Stará Louka 36/340 , karlovy vary , cz , 36001
city center: 0 Mi

B

Bulharska 15 , karlovy vary , cz , CZ-360 01
city center: 0 Mi

C

Olšová Vrata 59 , karlovy vary , cz , 36001
city center: 0 Mi

D

Stara louka 2 / 375 , karlovy vary , cz , 360 01
city center: 0 Mi

E

Vřídelní 86 / 15 , karlovy vary , cz , 36001
city center: 0 Mi

F

Stará Kysibelská 583 , karlovy vary , cz , 36009
city center: 0 Mi

G

Olsova Vrata 210 , karlovy vary , cz , 36001
city center: 0 Mi

H

Stará Louka 18 , karlovy vary , cz , 360 01
city center: 0 Mi

I

Stara Louka 30/343 , karlovy vary , cz , 36001
city center: 0 Mi

J

T. G. Masaryka 43 , karlovy vary , cz , 36001
city center: 0 Mi

K

Stara Louka 334/50 , karlovy vary , cz , 360 01
city center: 0 Mi

L

Zámecký Vrch 20 , karlovy vary , cz , 36001
city center: 0 Mi

M

Zahradni 39 , karlovy vary , cz , 36001
city center: 0 Mi

N

Mlýnské Nábrezí 507 5 , karlovy vary , cz , 360 01
city center: 0 Mi

O

Sadová 28 , karlovy vary , cz , 36001
city center: 0 Mi

P

Krále Jiřího 40 , karlovy vary , cz , 360 01
city center: 0 Mi

Q

Moskevská 1543/57a , karlovy vary , cz , 36001
city center: 0 Mi

R

Balbínova 4 , karlovy vary , cz , 360 01
city center: 0 Mi

S

Mariánská 2 , karlovy vary , cz , 36001
city center: 0 Mi

T

Stará Louka 36 , karlovy vary , cz , 360 01
city center: 0 Mi

U

Západní 1128/1 , karlovy vary , cz , 36001
city center: 0 Mi

V

Trziste 39 , karlovy vary , cz , 36001
city center: 0 Mi

W

Zahradní 948/49 , karlovy vary , cz , 360 01
city center: 0 Mi

X

Hamerska 1 , karlovy vary , cz , 362 15
city center: 0 Mi

Y

Slovenska 2021/5a , karlovy vary , cz , 360 01
city center: 0 Mi